test

Oferta

Zakres usług świadczonych przez w Kancelarii, zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r., obejmuje:

A) Sporządzanie aktów notarialnych:

  • w zakresie obrotu nieruchomościami: umowy sprzedaży, umowy darowizny,  umowy zamiany, umowy przedwstępne, zniesienie współwłasności, ustanowienie odrębnej własności lokali, hipoteki, użytkowanie, służebności, umowy o dożywocie,
  • w zakresie prawa handlowego: umowy spółek, akty założycielskie, protokoły z nadzwyczajnych i zwyczajnych zgromadzeń wspólników, protokoły z walnych zgromadzeń, wzory podpisów, poświadczenia podpisów pod umowami zbycia udziałów,
  • w zakresie prawa spadkowego: testamenty, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadków,
  • w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego: umowy majątkowe małżeńskie, umowy podziału majątku dorobkowego,
  • w zakresie prawa spółdzielczego,
  • pełnomocnictw

B) Sporządzanie poświadczeń:

  • akty poświadczenia dziedziczenia, wszelkie poświadczenia wymagane przez przepisy prawa.

C) Sporządzanie protokołów

D) Sporządzanie protestów weksli i czeków

E) Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

F) Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów

G) Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

H) Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

 

Za dokonanie czynności notariusz pobiera wynagrodzenie – zwane taksą notarialną – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku[1], powiększone kwotę należnego VATu.
Oprócz tego notariusz nalicza, pobiera i odprowadza na konta bankowe odpowiednich instytucji podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe.

Anwalt im Büro